mandag 21. desember 2009

God jul og godt nytt år!


Styret i Norsk nuperelleforening vil ønske alle en god jul og et godt nytt år!

Vi kommer tilbake litt utpå nyåret med det første nummeret av medlemsbladet!

Mønsteret til stjernene på bildet er fra heftet 24 Stjerner i Orkis av Lene Bjørn.

onsdag 2. september 2009

Nuperelletreff i Tromsø, høsten 2009

6. november blir det nuperelletreff på Tromsø Bibliotek, fra kl 12 og så lenge vi vil/får holde på.

Det blir opplæring for nybegynnere og veiledning for viderekomne.

Kortkurs i Oslo 8. sept. 2009

Den 8. september mellom kl 17 og 21 er Liv Øyen Strind og Elisabeth Skogstad Jenack er på strikkekafeen hos Maud's Garn, Skedsmokorset for å orientere om nupereller og ha kortkurs.

Nuperelletreff på Årvoll gård, høsten 2009


Nuperelletreffene på Årvoll gård er ypperlige muligheter til å treffe andre som slår nupereller!
Alle treffene foregår Onsdager kl. 19-21 på Årvoll gård:

23. september
21. oktober
18. november

Klokkeslett: 19-21
Sted: Årvoll gård

onsdag 10. juni 2009

Hvordan bli medlem


Det er ganske enkelt å bli medlem:

Betal inn kontingenten til
Kontonummer 9791.11.15526

Adresse:
Norsk nuperelleforening
v/ kasserer Liv Øyen Strind
Pilestredet Park 32
0176 OsloHvis du betaler inn via internett: skriv e-postadressen din i meldingsfeltet dersom du har en.

Hvis du betaler inn via brevgiro eller på Posten eller i bank: send et brev til adressen over med din adresse og kopi av kvitteringen. Det hender banker sletter opplysninger på blanketten slik at mottaker ikke vet hvem som har betalt inn.

Bekreftelse på innmelding
Nye medlemmer vil få en folder enten per post eller e-post. Har du betalt kontingent men ikke har fått noen bekreftelse i løpet av en måned, kan det komme av at vi ikke har fått informasjon om hvem som betalte inn. Send i så fall et brev til oss med dato og sted for innbetaling (gjerne med kopi av kvitteringen) slik at vi kan sjekke mot kontoutskriften og få orden på medlemslista.

Kontingent

Kontingenten for medlemmer i Norge for 2014 og 2015 er 200,-

Kontingenten betales inn til kontonummer 9791.11.15526. Husk å merke betalingen med navn.Kontingent for utenlandske medlemmer NOK 250,-.

Bankkonto: 9791 1115526

IBAN: NO80 9791 1115526
BIC/SWIFT: DNBANOKK

NB! Avsender betaler alle avgifter.

mandag 1. juni 2009

Invitasjon til logokonkurranse!

Norsk nuperelleforening utlyser med dette en konkurranse som skal føre til kåring av foreningens logo. Innsendte forslag må være eget design. Det vil være fint om du sender med en begrunnelse eller tankene bak valget av mønsteret. NNFs logo skal gå igjen på brevark, annonser, internett, o.l. Dette må være i tankene når det sendes inn forslag.

Den svenske foreningen har et par nuperelleknuter på en skyttel, og Danmark har en sommerfugl. Det er enkle symbol som er lette å trykke både i stor og liten størrelse.

I Danmark oppfordrer de medlemmene til å lage sommerfugl når de tømmer skyttelen, og så sende dem inn til foreningen. Alternativet er som regel bare å hive garnrester. Da har danskene en fordel ved at logoen er mønster på noe konkret, er enkelt og består kun av fire ringer. Sommerfuglene deles ut under demonstrasjoner på skoler og markedsdager. Vi kan ikke kopiere deres symbol, og utfordringen ligger i å finne noe som er lett å lage og er godt gjenkjennelig som nupereller.

Alt vurderes, men vi vil foretrekke følgende:
  • enkelt uttrykk som tar med ringer, pikoter og buer
  • lett å lage for øvede og nye
  • bruk av en eller to skytler
Forslaget (mønster og motiv/bilde av motiv) må være oss i hende senest 1. november 2009, og sendes til:

Liv Øyen Strind
Pilestredet Park 34
0176 Oslo

Send med en frankert konvolutt med påskrevet adresse slik at du får igjen arbeidet.

Du kan også sende et klart bilde og mønster til: Liv Strind
Ta kontakt (ev. på telefon 90234023) hvis det er spørsmål rundt dette.

Premien for det bidraget vi bruker, er en skyttel som ikke er i salg i norske butikker.

De som sender inn bidrag gir samtidig Nuprerlleforeninga rettighetene til å bruke mønsteret.

mandag 25. mai 2009

Nuperellekurs i Tromsø

I samarbeid med Tromsø bibliotek arrangeres det nuperellekurs

fredag 29. mai kl 12
i Bilioteket

Kurset holder på så lenge det er noen som vil lære,men ikke lengre enn til kl 17. Kom innom selv om du ikke kan møte opp kl 12.

fredag 22. mai 2009

Nuperelletreff på Årvoll gård

Vi inviterer til nuperelletreff på Årvoll Gård

27. mai og
(17. juni går ut)

Kl 19.00 begge ganger.

Vi setter ikke opp noe spesielt tema disse dagene, men hjelper til hvis dere har en spesiell utfordring. Treffene er ment å være til nytte og inspirasjon. Kaffen koster 10 kroner.

Adresse og hvordan komme dit?

Våningshuset på Årvoll gård, Årvollveien 35.
Buss 25 og 31 til stoppestedet som heter Årvollveien når du kommer fra Majorstua eller sentrum. Gå videre oppover langs busstraseen.
Kommer du andre veien, gå av på Stig og ta første vei til venstre.

Velkommen!

tirsdag 19. mai 2009

Flickr gruppe

Vi vil gjerne vise bilder av nupereller her i bloggen, uten å måtte lage mange poster. Vi har derfor laget en gruppe på Flickr, et nettsted for deling av bilder. Hvis du slår nupereller og allerede er på Flickr, bli med i gruppa og del bildene dine! Hvis du slår nupereller men ikke er med på Flickr, ta en titt og se om du vil være med. Det er gratis for de første 200 (?) bildene eller så.

Hvis du vil dele bildene dine uten å bli med på Flickr, legg inn en kommentar til denne posten, så skal vi se på mulige løsninger.

mandag 18. mai 2009

Yahoo-gruppen


I tillegg til denne bloggen, har Norsk nuperelleforening en yahoo-gruppe hvor alle kan være med og diskutere nupereller. Du trenger ikke være medlem i Nuperelleforeninga for å være med i yahoo-gruppen!

Styre 2009/2010

Følgende sitter i styret fra stiftelse til første ordinære årsmøte i 2010:

Anne Bruvold (leder)
Liv Øyen Strind (nestleder og kasserer)
Jorunn Halkjær (styremedlem)
Elisabeth Skogstad Jenack (styremedlem)

Vedtekter for Norsk nuperelleforening

Vedtatt 1. april 2009

1. Norsk nuperelleforening
Norsk nuperelleforening er en ideell nasjonal forening registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

2. Formål
Foreningens formål er å samle nuperelleinteresserte, inspirere hverandre, arbeide for å øke interessen for nupereller, og å stimulere til å ta vare på tradisjonen gjennom opplæring, dokumentasjon og videre utvikling av håndverksteknikken.

3. Medlemskap
Alle kan melde seg inn i foreningen. Medlemskapet er personlig.

4. Kontingent
Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet. Kontingenten gjelder for et kalenderår.

5. Organisasjonen
Årsmøtet er høyeste vedtaksføre myndighet. Foreningen ledes mellom årsmøtene av et styre.

Dersom årsmøtet eller styret finner det hensiktsmessig, kan det dannes undergrupper med nærmere bestemte oppgaver.

Virksomhets- og regnskapsår følger kalenderåret.

6. Årsmøtet
Ordinært årsmøte holdes årlig innen utgangen av mars. Innkallingen skjer skriftlig av styret senest to måneder i forkant av møtet. Forslag fra medlemmene skal være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Hvert medlem har en stemme.


Årsmøtet skal behandle:
• styrets beretning om virksomheten i foregående periode
• revidert regnskap for foregående periode
• budsjett og årsplan for inneværende periode
• årlige kontingentsatser for den kommende periode
• forslag fremmet av styret eller av medlemmer
• valg til styret
• valg av revisor
• valg av to medlemmer til valgkomité

Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Andre vedtak skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles av styret med minst tre ukers varsel. Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal opplyse om hvilke saker som skal behandles.

7. Styret
Styret består av fem eller fire medlemmer og er ansvarlig overfor årsmøtet for sin virksomhet. Styret er vedtaksfør når minst halvparten av styret er til stede. Hvis stemmetallet er likt, har leder dobbelstemme.

Styret skal arbeide for målsettingen i foreningen, føre tilsyn med midlene i foreningen, innkalle til årsmøte og inspirere medlemmene til lokale nuperelletreff. Styret skal også føre protokoll fra styremøter.

Styret kan opprette eller godkjenne egne fora for å oppfylle foreningens formål.

Valgordning til styret
Alle medlemmene er valgbare til styret.

Alle valg skal være skriftlige dersom det foreslås flere kandidater enn det som skal velges, eller hvis noen forlanger det.

Styreleder og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer, revisor og valgkomitémedlemmer for ett år.

Styret konstituerer seg selv utenom valg av styreleder.

I partallsår velges leder, to styremedlemmer og ett varamedlem. I oddetallsår velges to styremedlemmer og ett varamedlem.

Et varamedlem som erstatter et styremedlem fungerer ut dette styremedlemmets valgte periode.


Det skal tilstrebes en tilfredsstillende distriktsrepresentasjon både i styret og i valgkomiteen.

Ingen bør sitte sammenhengende i styret i mer enn seks år.

8. Medlemsblad og internett
Foreningen har som mål å utgi to medlemsblad i året med medlemmenes bidrag av bilder, mønstre, beskrivelser av teknikk, og tips om garn, verktøy og skytler.

Foreningen driver internettgruppen Norsk nuperelleforening på Yahoo. Det er mulig å være med i internettgruppa uten å være medlem i foreningen.

9. Oppløsning
For oppløsning av foreningen kreves to tredels flertall på to årsmøter etter hverandre, med minimum seks måneders mellomrom. Midler som eventuelt er i foreningen ved en oppløsning, skal overføres til Norsk husflidslags hovedorganisasjon.

Velkommen til Norsk nuperelleforenings nett/blogg

Norsk nuperelleforening ble stiftet på den internasjonale nuperelledagen, 1. april 2009. Før dette hadde foreninga eksistert som en gruppe på yahoo. Styret i foreninga jobber i skrivende stund med forberedelser til verving av medlemmer til foreninga og håper å finne alle nuperellemakere i Norge!