mandag 25. mai 2009

Nuperellekurs i Tromsø

I samarbeid med Tromsø bibliotek arrangeres det nuperellekurs

fredag 29. mai kl 12
i Bilioteket

Kurset holder på så lenge det er noen som vil lære,men ikke lengre enn til kl 17. Kom innom selv om du ikke kan møte opp kl 12.

fredag 22. mai 2009

Nuperelletreff på Årvoll gård

Vi inviterer til nuperelletreff på Årvoll Gård

27. mai og
(17. juni går ut)

Kl 19.00 begge ganger.

Vi setter ikke opp noe spesielt tema disse dagene, men hjelper til hvis dere har en spesiell utfordring. Treffene er ment å være til nytte og inspirasjon. Kaffen koster 10 kroner.

Adresse og hvordan komme dit?

Våningshuset på Årvoll gård, Årvollveien 35.
Buss 25 og 31 til stoppestedet som heter Årvollveien når du kommer fra Majorstua eller sentrum. Gå videre oppover langs busstraseen.
Kommer du andre veien, gå av på Stig og ta første vei til venstre.

Velkommen!

tirsdag 19. mai 2009

Flickr gruppe

Vi vil gjerne vise bilder av nupereller her i bloggen, uten å måtte lage mange poster. Vi har derfor laget en gruppe på Flickr, et nettsted for deling av bilder. Hvis du slår nupereller og allerede er på Flickr, bli med i gruppa og del bildene dine! Hvis du slår nupereller men ikke er med på Flickr, ta en titt og se om du vil være med. Det er gratis for de første 200 (?) bildene eller så.

Hvis du vil dele bildene dine uten å bli med på Flickr, legg inn en kommentar til denne posten, så skal vi se på mulige løsninger.

mandag 18. mai 2009

Yahoo-gruppen


I tillegg til denne bloggen, har Norsk nuperelleforening en yahoo-gruppe hvor alle kan være med og diskutere nupereller. Du trenger ikke være medlem i Nuperelleforeninga for å være med i yahoo-gruppen!

Styre 2009/2010

Følgende sitter i styret fra stiftelse til første ordinære årsmøte i 2010:

Anne Bruvold (leder)
Liv Øyen Strind (nestleder og kasserer)
Jorunn Halkjær (styremedlem)
Elisabeth Skogstad Jenack (styremedlem)

Vedtekter for Norsk nuperelleforening

Vedtatt 1. april 2009

1. Norsk nuperelleforening
Norsk nuperelleforening er en ideell nasjonal forening registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

2. Formål
Foreningens formål er å samle nuperelleinteresserte, inspirere hverandre, arbeide for å øke interessen for nupereller, og å stimulere til å ta vare på tradisjonen gjennom opplæring, dokumentasjon og videre utvikling av håndverksteknikken.

3. Medlemskap
Alle kan melde seg inn i foreningen. Medlemskapet er personlig.

4. Kontingent
Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet. Kontingenten gjelder for et kalenderår.

5. Organisasjonen
Årsmøtet er høyeste vedtaksføre myndighet. Foreningen ledes mellom årsmøtene av et styre.

Dersom årsmøtet eller styret finner det hensiktsmessig, kan det dannes undergrupper med nærmere bestemte oppgaver.

Virksomhets- og regnskapsår følger kalenderåret.

6. Årsmøtet
Ordinært årsmøte holdes årlig innen utgangen av mars. Innkallingen skjer skriftlig av styret senest to måneder i forkant av møtet. Forslag fra medlemmene skal være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Hvert medlem har en stemme.


Årsmøtet skal behandle:
• styrets beretning om virksomheten i foregående periode
• revidert regnskap for foregående periode
• budsjett og årsplan for inneværende periode
• årlige kontingentsatser for den kommende periode
• forslag fremmet av styret eller av medlemmer
• valg til styret
• valg av revisor
• valg av to medlemmer til valgkomité

Vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Andre vedtak skjer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 1/4 av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles av styret med minst tre ukers varsel. Innkallingen til ekstraordinært årsmøte skal opplyse om hvilke saker som skal behandles.

7. Styret
Styret består av fem eller fire medlemmer og er ansvarlig overfor årsmøtet for sin virksomhet. Styret er vedtaksfør når minst halvparten av styret er til stede. Hvis stemmetallet er likt, har leder dobbelstemme.

Styret skal arbeide for målsettingen i foreningen, føre tilsyn med midlene i foreningen, innkalle til årsmøte og inspirere medlemmene til lokale nuperelletreff. Styret skal også føre protokoll fra styremøter.

Styret kan opprette eller godkjenne egne fora for å oppfylle foreningens formål.

Valgordning til styret
Alle medlemmene er valgbare til styret.

Alle valg skal være skriftlige dersom det foreslås flere kandidater enn det som skal velges, eller hvis noen forlanger det.

Styreleder og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer, revisor og valgkomitémedlemmer for ett år.

Styret konstituerer seg selv utenom valg av styreleder.

I partallsår velges leder, to styremedlemmer og ett varamedlem. I oddetallsår velges to styremedlemmer og ett varamedlem.

Et varamedlem som erstatter et styremedlem fungerer ut dette styremedlemmets valgte periode.


Det skal tilstrebes en tilfredsstillende distriktsrepresentasjon både i styret og i valgkomiteen.

Ingen bør sitte sammenhengende i styret i mer enn seks år.

8. Medlemsblad og internett
Foreningen har som mål å utgi to medlemsblad i året med medlemmenes bidrag av bilder, mønstre, beskrivelser av teknikk, og tips om garn, verktøy og skytler.

Foreningen driver internettgruppen Norsk nuperelleforening på Yahoo. Det er mulig å være med i internettgruppa uten å være medlem i foreningen.

9. Oppløsning
For oppløsning av foreningen kreves to tredels flertall på to årsmøter etter hverandre, med minimum seks måneders mellomrom. Midler som eventuelt er i foreningen ved en oppløsning, skal overføres til Norsk husflidslags hovedorganisasjon.

Velkommen til Norsk nuperelleforenings nett/blogg

Norsk nuperelleforening ble stiftet på den internasjonale nuperelledagen, 1. april 2009. Før dette hadde foreninga eksistert som en gruppe på yahoo. Styret i foreninga jobber i skrivende stund med forberedelser til verving av medlemmer til foreninga og håper å finne alle nuperellemakere i Norge!